Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Working the subprojects for the mobility to Denmark

Για να φτιάξουμε το Logo του σχολείου μας, να επιλέξουμε τη μασκότ που θα μας εκπροσωπήσει και να την κατασκευάσουμε, οι μαθητές του Σχολείου μας εργάστηκαν μέσα από ποικιλία μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης του θέματος. Το video που ακολουθεί αποτελεί μία σύνθεση από ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές εργασίας  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ2 Erasmus+ "Happiness in Life Long Learning".

To make the Logo of our school,  to choose and create  a mascot that will represent us, the students of our school worked through a variety of methods and approximation techniques The video below is a composition of pleasant moments and creative work within the European Programme KA2 Erasmus + "Happiness in Life Long Learning ".