Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

ERASMUS KA2+ "Happiness in Lifelong Learning" Evaluation of the Program

             Με την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus KA2+ με τίτλο "Happiness in Lifelong Learning" στο οποίο το Σχολείο μας συμμετείχε ως εταίρος, έγινε η αξιολόγηση του Προγράμματος.
             Για το σκοπό αυτό, στις διεθνικές συναντήσεις των συντονιστών συντάχθηκαν ερωτηματολόγια  απευθυνόμενα στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
            Τόσο για το σχολείο μας, όσο και για τα άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν θετικά για την ποιότητα, την ωφελιμιστικότητα και την καινοτομία του Προγράμματος, καθώς και ενθαρρυντικά για την ανάληψη παρόμοιων προγραμμάτων στο μέλλον.
            Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανά ομάδα στόχο:

Δημιουργήθηκε με το Padlet